Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Jan 18, 2020

אדר חיפש לנהל בית ספר שיאפשר לו לזמן לכל ילד, לכל מורה, לכל באי בית הספר התנסויות של אחריות, של יוזמה, של עצמאות. העיר בה הוא מנהל כבר שש שנים בית ספר הקימה מבנה שהתאים רק ללמידה מערבת ופעילה, אדר מספר שהכוכבים הסתדרו ונמצא המפגש. הוא מצמיח בסבלנות בית ספר כבר שש שנים, ויודע שזו דרך ארוכה וכמעט סיזיפית