Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Feb 22, 2020

מעטות הדמויות בחיי המקצועיים שהשפיעו כל כך על החלטות מכריעות ומעשים גדולים שלי. גל, נערה בסוף השירות הלאומי שלה, צלצלה אלי בראשית 2007, ואנחנו כבר מכירים היטב שמונה שנים, והיא...


Feb 15, 2020

שנת מטות ה 15 בהדסים נפתחה כסדרה בראשית ספטמבר 2003. אחרי חמישה שבועות הוחלפו המנעולים, המדריכים והמורים  שלי נשלחו הביתה, מטות נסגר בחטף. התלמידים הוחזרו לכיתות הרגילות… בשיעור...


Feb 8, 2020

  • צביקה לוי, מנהל ומנהיג דרך, דברים שכתבתי לו בהגיעו לגיל 80

צביקה ניהל את כפר הנוער הדסים החל ב 1977 ועד 2002. 

״ארבעה אנשים שהשפיעו באורח מכריע על דרכי, ויגודסקי שלימד אותי על...


Feb 1, 2020

ללמד את הילדים להיכשל

יניב מינקוב,  יזם טכנולוגי וחברתי, מהנדס בהכשרתו, שסיים לאחרונה שירות ארוך בצה"ל בתחומי הטכנולוגיה, המחקר והחדשנות. כאבא לילדים, וכתחביב, עוסק...