Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר



Jun 6, 2020

שיחה עם ניצן רפפורט  על ההבדל בין רתימה לשכנוע, בין הסכמה בעיניים עצומות לבין יוזמה, מעורבות ומחויבות