Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Aug 22, 2020

 מנהל שרוצה להצליח חייב לקחת את האוטונומיה, לא לחכות שיקבל אותה, 

אסנת מבקשת להפוך את העולם לקצת יותר טוב