Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Feb 1, 2020

ללמד את הילדים להיכשל

יניב מינקוב,  יזם טכנולוגי וחברתי, מהנדס בהכשרתו, שסיים לאחרונה שירות ארוך בצה"ל בתחומי הטכנולוגיה, המחקר והחדשנות. כאבא לילדים, וכתחביב, עוסק בחינוך ובחיבור בין טכנולוגיה לבין גישות מתקדמות בלמידה. סקרן כרוני ולכן לומד כל יום משהו חדש. מאמין בקהילה ובשיתוף רעיונות, ידע ופעולה.

 

בפני יניב מינקוב עמדו בסוף אוגוסט 2009 שתי אפשרויות, להתחייב שוב למסע המיוחד של מטות, גישת החינוך אותה הגשים כתלמיד עשרים שנים קודם לכן, או לחזור לשירות משמעותי ומאתגר בצבא הקבע. עשר שנים אחר כך השתחרר יניב סופית, והוא משוחח אתי על אתגרים, על מנהיגות, על חשיבות הרשות להיכשל והלמידה מכשלון, יניב סולל שוב את דרכו, מנוסה ומפוכח, חולם ומאמין, לתחום החינוך.

 

מקורות

  1. נקודות ציון, ספר המסע של פיתוח הלמידה המערבת ופעילה 
  2. מפת דרכים ליישום רוח hth בישראל
  3. סיכום פעולת בית ספר בגישת למ״פ, חממ״ה באור יהודה 
  4. Ayas & Zeniuk על pbl וערכי הלמידה של ארגון במשבר, ותרשים מהמאמר