Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Jan 25, 2020

את תכנית מטות ללמידה חדשנית פיתחתי בהדסים בשנות השמונים.  חיפשתי עתה בוגר של התכנית, שידע להציג לי מתוך הכרות עמוקה ובאופן מקצועי שאלות חושפות וחקרניות על מהות הגישה של למידה מערבת ופעילה. תום שנאן, עיתונאי, מוזיקאי ואיש טלוויזיה זיהה את מסלול חייו במטות, והוא מבקש ממני להסביר את התפישה ואת יסודותיה

זהו תום

 

על מטות

נקודות ציון, ספר המסע של פיתוח הלמידה המערבת ופעילה

עמוד 45

מקורות

  1. נקודות ציון, ספר המסע של פיתוח הלמידה המערבת ופעילה 
  2. סיכום פעולת בית ספר בגישת למ״פ, חממ״ה באור יהודה 
  3. Ayas & Zeniuk
  4. סרטון בית הספר לסמבה, 1993 אוגוסט. איכות הסרט נמוכה לעתים, אבל 14 הדקות מציגות באורח שומט לסת, כפי משאר אחד הצופים בו, מבט מתקדם לחינוך גם יחסית ל 2020. 
  5. על תכנית מטות
  6. סרטון הפרזנטציה של מחנה הקיץ 1991, מים. 

תוצר ממנה הקיץ ,1993, אופרת רק מבוססת על הספר ההוביט,