Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Apr 9, 2020

הזדמנות לבדוק הנחות יסוד\ כי הסדירויות הקודמות אינן יכולות לעבוד בבית הספר הזמני של המחר, של הקורונה\ ואולי גם בלום ומסלו ייחשבו מסלול מחדש...