Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Feb 22, 2020

מעטות הדמויות בחיי המקצועיים שהשפיעו כל כך על החלטות מכריעות ומעשים גדולים שלי. גל, נערה בסוף השירות הלאומי שלה, צלצלה אלי בראשית 2007, ואנחנו כבר מכירים היטב שמונה שנים, והיא אומרת "זוכר מה שהבטחת לי בכיתה י?, כשאסיים את השירות נקים ביחד בית ספר". אני משוחח איתה עתה על הדרך עד ההחלטה, על מסלול ההקמה, ועל התובנות ממסע שלוש השנים בהן חלמנו, תכננו, עיצבנו, הקמנו והפעלנו בית ספר באור יהודה.