Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Apr 15, 2020

אחד הקריטריונים שאני מחליט על פיהם אם לעבוד בבית ספר, הוא הסיכוי לעצב תוך 3-4 שנים סביבה מקיימת. יונתן לירז מציע  -סביבה של  הזדמנויות לתלמידים לאסוף רגעים משמעותיים וחוויות הצלחה