Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Jan 9, 2020

ליאת נושאת אתה את מה שזיהתה כשנולדה הבת שלה, אז הבינה לעומק את הצורך ביחס אישי לכל ילד ,לכל אדם, ובחובתה של המורה לפעול בגובה העיניים של כל ילד, אין ילדים היא אומרת, יש הרבה פעמים ילד יחיד ומיוחד. ליאת יצרה בכיתתיה למידה מערבת ופעילה מתוך נשמתה, וכשפגשה את הגישה באופן שיטתי, התחברה אליה מייד

 

עוד על מורות שפגשתי

נקודות ציון, ספר המסע של פיתוח הלמידה המערבת ופעילה 

עמוד 101