Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Aug 8, 2020

 

שיחה מלב אל לב עם הגננת נעמאת  הוזייל שהיה לי העונג והזכות ללוות במשך שנתיים. היא קראה לי אבא שזה תואר של כבוד והוקרה בעיני