Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Feb 15, 2020

שנת מטות ה 15 בהדסים נפתחה כסדרה בראשית ספטמבר 2003. אחרי חמישה שבועות הוחלפו המנעולים, המדריכים והמורים  שלי נשלחו הביתה, מטות נסגר בחטף. התלמידים הוחזרו לכיתות הרגילות… בשיעור הראשון בכיתה הרגילה התפרצה יעל מול המורה לתנ"ך, והורחקה לראשונה בחייה מהכיתה. יעל כהן, יזמית חינוכית המפעילה בארץ ובארה"ב תכנית ייחודית בתחום המתמטיקה, מנתחת יחד אתי את כל מרכיבי הלמידה המערבת ופעילה\ שש עשרה שנים אחר כך, היא זוכרת את הידע ואת ההתרגשות.