Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר

May 29, 2020

כל התירסים זה אותו דבר, ילדים הם שונים אחד מהשני, וכאשר נותנים  להם להנות מהיותם שפני ניסיונות, ולהתנסות בעצמאות ובאחריות,  - ההורים והילדים  מרותוחים מכך זו מהות ה PBL