Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Sep 11, 2020

 אב 2009 הזמנתי את אורית להקים אתי בית ספר, ולנהל  את חממה,

אחת עשרה שנים אחר כך חזרתי אליה, מנהלת בית הספר גינסבורג ביבנה, ושוחחנו על הובלת שינוי, על מנהיגות ועל שיתופי פעולה...


Sep 4, 2020

יוסוף אלעמור מלמד מורים ומורות של העתיד, מסמן יעדים גבוהים, משרטט חלומות, ומגשים אותם, ופורץ דרכים,