Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר

Nov 12, 2020

את פרופסור אורי לירון פגשתי בראשית שנות השמונים, בגלל שפת  הלוגו, עשרים שנים אחר כך הסכים לעבוד אתי על יזמות חינוכית, התנאי שלו היה שלא יקבל שכר, רק שיאתגר אותנו. וזה עבד 

אני...